REGULAMIN USŁUGI “NEWSLETTER”

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia przez „BB Media” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi nieodpłatnej usługi “Newsletter” drogą elektroniczną.

§ 1

Newsletter – to wiadomość przesyłana na wskazany przez Użytkownika e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym osobom na otrzymywanie cyklicznych treści stworzonych przez portal www.siedemosmych.pl. Usługa ta świadczona jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. Newsletter może też zawierać reklamy naszych partnerów i inne treści marketingowe.

§ 2

Usługa świadczona jest przez:

„BB Media” Sp. z o.o.  z siedzibą w Łodzi (adres ul. Sienkiewicza 59,  90-009 Łódź); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000766214 w Sądzie Rejonowym w/dla Łódź Wydział XX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 7272834384; REGON: 381899465

Dane kontaktowe:

Adres do korespondencji: „BB Media” Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 59, 90-009 Łódź

Adres poczty elektronicznej: info@siedemosmych.pl

Numer telefonu: +48 665 666 824., czynny od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 16:00 (opłata jak za połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta osoba korzystająca z kontaktu za pośrednictwem telefonu).

§ 3

Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usługi „Newsletter” należy uważnie zapoznać się niniejszym Regulaminem.

§ 4

Z usługi Newsletter może korzystać osoba fizyczna, albo działająca przez osobę umocowaną osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej również: „Usługobiorca”). W przypadku, gdy Usługobiorcą jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, w przypadku takiej potrzeby zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter (dalej również: „Umowa”) oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Spółki, przy czym co do zasady Umowa ma charakter umowy powszechnie zawieranej w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. Spółka nie pobiera od Usługobiorców opłat za świadczenie Newslettera.

§ 5

Dla korzystania z usługi wymagane jest urządzenie z dostępem do Internetu, dowolna przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.

§ 6

Usługa „Newsletter” świadczona jest wyłącznie dla zarejestrowanych osób. Aby dokonać rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej: www.siedemosmych.pl.

§ 7

4. Usługa Newslettera jest świadczona nieodpłatnie. W celu zawarcia umowy na świadczenie Usługi, Użytkownik nie ponosi kosztów korzystania ze środka porozumiewania się na odległość, wyższych niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się.

§ 8

„BB Media” Sp. z o. o. przetwarza zgromadzone dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 123) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”) i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) . Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępnianie podmiotom uprawnionym do ich żądania na mocy przepisów prawa, w tym w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości lub organowi nadzoru z zakresu ochrony danych osobowych. Zasady przetwarzania danych osobowych opisane są w Polityce prywatności.

§ 9


Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi „Newsletter”. Subskrypcję można anulować, klikając na link “Rezygnacja” znajdujący się w stopce każdego z przesłanych listów elektronicznych.

§ 10

Spółka może w każdym czasie rozwiązać Umowę z następujących ważnych powodów:

a) zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Spółkę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

b) zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);

c) zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Spółkę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

§ 11

Spółka może wypowiedzieć Usługobiorcy Umowę za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania z usługi Newsletter, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości treści jeśli Usługobiorca korzysta z treści Newslettera w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz naruszając prawa osób trzecich, postanowienia Regulaminu, a także przyjęte w tym zakresie zwyczajów i zasadam współżycia społecznego.

§ 12

Usunięcie konta pocztowego Użytkownika i danych osobowych z bazy adresowej Newslettera następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.

§ 13

Klient subskrybując Newsletter wyraża zgodę na wysyłanie przez „BB Media” Sp. z o.o.. za pośrednictwem Newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na konto e-mail Użytkownika.

§ 14

Administratorem podanych przez Użytkownika danych osobowych jest „BB Media” Sp. z o.o.. z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 59, 90-001 Łódź. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000766214 w Sądzie Rejonowym w/dla Łódź Wydział XX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 7272834384; REGON: 381899465

§ 15

Użytkownik może kontaktować się z „BB Media” Sp. z o.o.  za pomocą poczty tradycyjnej na adres: „BB Media” Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 59, 90-001 Łódź. Adres poczty elektronicznej: info@siedemosmych.pl.

§ 16

Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane na czas ważności zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

§ 17

W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do:

a) żądania od Spółki dostępu do danych osobowych,
b) żądania od Spółki sprostowania danych osobowych,
c) żądania od Spółki usunięcia danych osobowych,
d) żądania od Spółki ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
f) przenoszenia danych osobowych Użytkownika na jego życzenie.

Z praw powyżej wskazanych Klient może skorzystać poprzez list wysłany poczty tradycyjnej na adres: „BB Media” Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 59, 90-001 Łódź lub adres poczty elektronicznej: info@siedemosmych.pl.

§ 18

W związku z przetwarzaniem  danych osobowych Klientowi przysługuje  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§19

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

§ 20

Dane osobowe są przetwarzane elektronicznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa powyżej.

§ 21

Reklamacje dotyczące usługi należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ino@siedemosmych.pl. W zgłoszeniu reklamacji należy opisać szczegółowo zaistniały problem.

§ 22

Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacji.

§ 23

Wyłączne prawa do wszelkich elementów, w tym utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1231), udostępnianych przez „BB Media” Sp. zo.o., w szczególności majątkowe prawa autorskie, przysługują Spółce. Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z usługi Newsletter, na terenie całego świata.

§ 24

„BB Media” Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian Regulaminu poinformujemy Użytkowników przez umieszczenie na stronie internetowej www.siedemosmych.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie www.siedemosmych.pl przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

§ 25

O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

§ 26

Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach. Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi Newsletter w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.

§ 27

Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem www.siedemosmych.pl w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy dotyczącej usługi „Newsletter” następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach rejestracji treści zawartej umowy.

§ 28

Umowa zawierana jest w języku polskim.