Mahomet – w pełnej wersji Muhammad ibn Abd Allah ibn Abd al-Muttalib. Zgodnie z wiarą islamu jest on ostatnim prorokiem jedynego Boga (Allaha). Misją Mahometa jest odnowienie i kontynuacja przekazów głoszonych przez wcześniejszych wysłanników Allaha – proroków Starego Testamentu oraz Jezusa (w islamie Isa).

Urodził się około 570 roku w Mekce, szybko został sierotą, więc zamieszkał ze swoim dziadkiem i wujem. Słowo Boże objawione po raz pierwszy Mahometowi w 610 r., w grocie Al-Hira, zostało spisane w formie świętej księgi islamu – Koranu. Bez wątpienia jest to również najwcześniejsze źródło, zawierające opis życia i czynów Mahometa, choć z historycznego punktu widzenia dość skąpe w informacje. Mahomet zmarł w 632 roku w Medynie w otoczeniu rodziny.

7 głównych przekazów w nauczaniu Mahometa
1. Jedność Boga

Jest tylko jeden Bóg, który nie ma sobie równych; jest boską jednością. Nie można go porównać do nikogo ani do niczego. Jest nadrzędnym panem i władcą oraz posiada nieskończoną moc oraz wiedzę. Jest wieczny (nigdy się nie urodził i nigdy nie umrze), a także nie dzieli się swoją boskością z nikim innym. Tylko jemu należy oddawać cześć, a przypisywanie mu partnerstwa jest głównym grzechem.

„Nikt nie jest godzien, by Mu służono, oprócz Allaha, a Mahomet jest Jego posłańcem”.

2. Proroctwo

Bóg wyznaczył proroków i posłańców, aby uczyli ludzi, w jaki sposób podążać ścieżką pokoju i posłuszeństwa Allahowi. Koran wymienia 25 proroków islamu. Prorocy przekazują boskie przesłanie i nauki, a niektórzy przynoszą ze sobą nawet święte pisma. Mahomet był „Pieczęcią Proroków”, tzn. ostatnim prorokiem, który przekazał kompletne, niezmienne i uniwersalne prawo dla ludzkości.

„Żaden prorok ani apostoł nie przyjdzie po mnie i nie narodzi się żadna nowa wiara… Zostawiam po sobie dwie rzeczy, Koran i Sunnę (Hadisy), a jeśli będziecie postępować zgodnie z nimi, nigdy nie zbłądzicie”.

3. Pięć filarów islamu

Każdy pobożny muzułmanin powinien przestrzegać 5 filarów islamu. Są nimi: oddawanie czci jedynemu Bogu Allahowi, modlitwa 5 razy dziennie twarzą zwróconą w stronę Mekki, jałmużna – obowiązek oddawania procenta ze swojego majątku ubogim, post od świtu do zmierzchu podczas świętego ramadanu (9 miesiąc w islamskim kalendarzu) oraz udanie się przynajmniej raz w życiu do Mekki w 12 miesiącu islamskiego kalendarza.

„O ludzie! Słuchajcie mnie uważnie, czcijcie Allaha, odmawiajcie pięć codziennych modlitw, pośćcie podczas ramadanu i oddajcie swoje bogactwo w jałmużnie. Odprawiajcie pielgrzymkę, jeśli możecie sobie na to pozwolić”.

4. Przeznaczenie

Al-Qadr to wiara w przeznaczenie. Allah wie już wszystko, co się wydarzy, nic się nie dzieje bez jego wiedzy, a wszystko, co się dzieje, jest zgodne z jego wolą. Nie oznacza to jednak, że wybory dokonywane przez ludzi nie są wolnymi wyborami. Jednak moc i wola ludzkości jest pod kontrolą woli i mocy Allaha. Wie on z wyprzedzeniem, co ludzie wybiorą.

„Pierwszą rzeczą, którą stworzył Allah, było pióro. Potem rozkazał pisać. Pióro zapytało: Co mam napisać? Allah powiedział: Zapisz wszystko, co się wydarzy do Dnia Sądu”.

5. Dżihad

Pojęcie dżihadu utożsamia się dość nieprecyzyjnie z ideą „świętej wojny”, podczas gdy dosłowne tłumaczenie oznacza „dokładanie starań, podejmowanie wysiłków”. Dżihad przede wszystkim odnosi się do wewnętrznej, osobistej walki duchowej, w celu zwalczania własnych słabości, dopiero w drugiej kolejności do zbrojnej walki, ale podejmowanej w samoobronie przeciwko atakowi i uciskowi.

„Największym dżihadem jest walka z własną duszą. Aby zwalczyć zło w swoim wnętrzu”.

6. Równość

Wszyscy ludzie zostali stworzeni przez Allaha jako równi sobie i wszyscy są kochani przez niego jednakowo. Żadna rasa nie może rościć sobie wyższości nad inną, ponadto rozróżnienie ludzi może nastąpić jedynie na podstawie ich dobrych i złych uczynków.

„Cała ludzkość pochodzi od Adama i Ewy, Arab nie ma wyższości nad nie-Arabem, ani nie-Arab nie ma żadnej wyższości nad Arabem; także biały nie ma wyższości nad czarnymi, ani czarny nie ma żadnej wyższości nad białymi za wyjątkiem pobożności i dobrych uczynków”.

7. Sąd Ostateczny

Mahomet głosił, że w Dniu Sądu nastąpi zmartwychwstanie. Wszyscy ludzie zostaną fizycznie wskrzeszeni do życia, aby stanąć przed obliczem potężnego Allaha. On sprawiedliwie wynagrodzi dobro i ukarze zło. W związku z tym każdy muzułmanin powinien postępować zgodnie z normami i nakazami świętych ksiąg islamu oraz zasadami etyki.

„Zwróćcie powierzone wam dobra ich prawowitym właścicielom. Nikogo nie krzywdźcie, aby nikomu nie było wolno krzywdzić i was. Pamiętajcie, że w istocie spotkacie swojego Pana i że on rozliczy was z waszych uczynków”.

Ciekawostki: Mahomet i góra

Powiedzenie: „Nie przyszła góra do Mahometa, Mahomet przyszedł do góry”, jest szeroko używane nie tylko w języku polskim, ale również w wielu językach na całym świecie. Ma zastosowanie w sytuacji, gdy zdarzenie nie przebiega po naszej myśli, więc musimy się dostosować do okoliczności.

Po raz pierwszy zwrot ten pojawił się w 12 rozdziale „Esejów” Francisa Bacona, opublikowanych w 1625 roku. Jak głosi legenda, Mahomet został poproszony o dowód na prawdziwość swojego nauczania. Gdy zgromadzili się wierni, prorok rozkazał wzgórzu Safa, żeby do niego przyszło, ale pozostało ono niewzruszone. Prorok nie zawstydził się jednak, tylko zaczął dziękować Allahowi za jego miłosierdzie. Gdyby bowiem góra była posłuszna, spadłaby na wiernych i ich przygniotła. Mahomet stwierdził wtedy, że sam pójdzie na górę i podziękuje Allahowi za okazaną łaskę.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Podaj imię