model FRIS
Masza Sadowska-Kawka

FRIS – badanie stylu myślenia i działania

1 udostępnień
1
0
0

Jeśli chcesz bardziej efektywnie wykorzystywać swoje najbardziej naturalne, intuicyjne reakcje oraz predyspozycje i skutecznie komunikować się z ludźmi, którzy są dla ciebie trudnym partnerem do rozmowy, sprawdź swój styl myślenia i działania za pomocą badania opartego o model FRIS®.

Z perspektywy dostępnych na naszym rodzimym rynku narzędzi, które diagnozują, np. cechy charakteru, umiejętności, typ osobowości, FRIS® wyróżnia się tym, że jest badaniem polskim. Został opracowany i wystandaryzowany w Polsce. Dopasowany jest do naszych realiów – zarówno kultury, jak i języka. Ma to znaczenie dla rzetelności badania, ponieważ unika np. niedoskonałości wynikających z tłumaczenia na język polski.

FRIS® jest badaniem stylów myślenia i stylów działania. Skrót pochodzi od nazwy czterech perspektyw:

F – fakty
R – relacje
I – idee
S – struktury.

Autorką modelu FRIS® jest Anna Samborska-Owczarek, która w 2009 roku obroniła doktorat ze sztucznej inteligencji na Politechnice Szczecińskiej. W pewnym momencie swojego życia zdała sobie sprawę, że psychologia poznawcza interesuje ją bardziej niż informatyka. Słuchając głosu swojej pasji rozpoczęła pracę nad koncepcją narzędzia diagnozującego styl myślenia. Po kilku latach do Ani dołączył psycholog – psychometra i po roku współpracy powstał model FRIS®, który jest oparty właśnie na psychologii poznawczej. Odnosi się do naszego sposobu percepcji, wykorzystywania informacji oraz rozwiązywania problemów, co ma wpływ na przyjmowany przez nas styl działania. Narzędzie jest wykorzystywane od 2015 roku.

O badaniu FRIS® opowiada Masza Sadowska-Kawka, certyfikowana trenerka tej metody.

Emilia Baranowska: Dlaczego polskie narzędzie jest mniej znane wśród Polaków niż zaimplementowany test Instytutu Gallupa?

Masza Sadowska-Kawka: Wydaje mi się, że przede wszystkim test talentów Gallupa jest łatwo dostępny – wystarczy wykupić dostęp przez internet, wypełnić kwestionariusz online i pobrać raport indywidualny. Natomiast badanie stylów myślenia FRIS® można wykonać tylko we współpracy z certyfikowanym trenerem. Co za tym idzie, osoba biorąca udział w badaniu nie tylko otrzymuje raport, ale przede wszystkim feedback – rozbudowaną sesję, podczas której omawiane są wyniki oraz możliwe sposoby ich wykorzystania.

Myślę, że dzieje się tak również po trosze dlatego, że FRIS® najczęściej jest wykorzystywany przez trenerów, którzy współpracują ze środowiskiem biznesowym, z organizacjami. I w tych środowiskach jest całkiem dobrze znany. FRIS® to narzędzie, które ma ogromną moc, kiedy biorą w nim udział członkowie współpracującego ze sobą zespołu. Często wykorzystywane jest także przez organizację podczas tworzenia nowego zespołu.

Natomiast autorka modelu oraz cały zespół pracujący przy rozwoju narzędzia głośno mówią, że FRIS® przydaje się wszędzie tam, gdzie… są ludzie. Jest niezwykle pomocny w indywidualnej diagnozie swoich mocnych stron i poszukiwaniu stanu flow. Na podstawie wyników badania FRIS® można dowiedzieć się o sobie wielu ciekawych rzeczy, które mają realne zastosowanie zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym, a także w relacjach z innymi. Niezwykle przydatny jest także dla osób prowadzących własne biznesy – czy to solo, czy w partnerstwie.

Jak przebiega badanie?

Badanie polega na wykonaniu testu online, zajmuje to 20–30 minut. Osoba badana zaznacza, który sposób reakcji jest jej bliższy w nowych sytuacjach. Kluczowe jest to, aby koncentrować się właśnie na tym, jak zachowuję się w nowych okolicznościach, wykraczających poza moje dotychczasowe doświadczenia. Potem następuje spotkanie z certyfikowanym trenerem FRIS®, a następnie jako efekt końcowy osoba biorąca udział w badaniu otrzymuje raport, w którym opisany jest jej styl myślenia i sposób działania.

Co to właściwie znaczy: styl myślenia?

Styl myślenia określa, w jaki sposób postrzegamy informacje, które do nas docierają, jak je analizujemy i przetwarzamy, w jaki sposób dochodzimy do rozwiązań. Przekłada się również na to, w jaki sposób podejmujemy decyzje. Pokazuje nasze intuicyjne reakcje na nowe sytuacje, kiedy brakuje nam wiedzy lub doświadczenia, zaplecza, aby podjąć decyzję na poziomie stricte racjonalnym.

Według psychologii poznawczej, na której opiera się model FRIS®, istnieje wiele teorii dotyczących perspektyw poznawczych czy też stylów myślenia. Wyróżniają one od kilku nawet do kilkunastu stylów poznawczych. Model FRIS® opiera się na czterech perspektywach, a tym samym czterech stylach myślenia, które można wyróżnić u ludzi.

PERSPEKTYWA RELACJI – osoba, którą charakteryzuje myślenie oparte na perspektywie relacji w metodologii FRIS® nazywana jest PARTNEREM. Przywiązuje dużą wagę do relacji międzyludzkich, koncentruje się na rozpoznawaniu tego, co łączy ze sobą ludzi, zdarzenia i obiekty. Intuicyjnie wyczuwa nową sytuację i określa swój osobisty stosunek do sprawy. Okazuje zaangażowanie i chęć współpracy. Jeśli w jej życiu zadzieje się coś nowego, to najpierw pojawiają się emocje. Partnerzy często mówią o sobie jako o osobach empatycznych, taktownych, zaangażowanych, będących rozjemcami.

PERSPEKTYWA FAKTÓW – osobę z takim stylem myślenia nazywamy ZAWODNIKIEM. Charakteryzuje się tym, że dokonuje bardzo szybkiej selekcji danych pod kątem ich przydatności do osiągnięcia konkretnego celu. Błyskawicznie ocenia sytuację, a na podstawie dokonanej oceny podejmuje jednoznaczne decyzje. Sprawnie wyznacza priorytety i koncentruje się na ich realizacji. Zawodnicy mówiąc o sobie używają określeń: stanowczy, zdecydowany, praktyczny, bezpośredni.

PERSPEKTYWA IDEI – osobę analizującą poprzez perspektywę idei nazywamy WIZJONEREM. Postrzega sytuacje globalnie, jako punkt wyjścia do kreowania nowych, własnych rozwiązań, często kreatywnych i oryginalnych. Na ogół generuje ich bardzo dużo, co wynika z dostrzegania wielu nowych, nieoczywistych zależności między analizowanymi informacjami. Jest otwarty na eksperymenty i zmiany, gotowy do spontanicznych i improwizowanych działań. Wizjonerzy mówią o sobie: ciekawy świata, pomysłowy, twórczy, wszechstronny.

PERSPEKTYWA STRUKTUR – osobę charakteryzującą się tym stylem myślenia nazywamy BADACZEM. Ona, dostając określony pakiet informacji, nastawia się przede wszystkim na ich odbiór i gromadzenie. Potem zaczyna je porządkować, układać i szukać więcej. Robi to, aby dotrzeć w głąb istoty problemu i aby zbudować sobie kompletny oraz spójny obraz sytuacji. Ocenia sytuację racjonalnie i dąży do zajęcia obiektywnego stanowiska. Badacze określają siebie jako osoby: zorganizowane, dokładne, wnikliwe i rozważne.

Czy można jakoś wartościować style myślenia?

O stylach myślenia nie należy mówić, że są dobre albo złe, lepsze lub gorsze. Każdy z nich ma swoją niezastąpioną wartość i będzie się najlepiej sprawdzał w określonych typach sytuacji. Każdy będzie najbardziej efektywny na innym etapie procesu FRIS®, który można odnieść do procesu projektowego definiowanego jako INICJOWANIE – PLANOWANIE – DZIAŁANIE. Przy czym na etapie działania należy uwzględnić zarówno koncentrację na celu, jak i koncentrację na ludziach i ich motywacji do działania. Styl myślenia przekłada się więc m.in. na to, w jakiej sytuacji sprawdzamy się najbardziej, jakie obszary działań są nam najbliższe i przynoszą największą satysfakcję, a także na to, w jaki sposób budujemy relacje oraz współpracujemy z innymi.

Styl myślenia stanowi trwałą preferencję człowieka – warto go poznać, zaakceptować i wyciągać korzyści z tego, w jaki sposób postrzegamy świat. Każdy człowiek ma najwyżej rozwiniętą jedną z perspektyw poznawczych – to jest jego styl myślenia. Natomiast pozostałe perspektywy są rozwinięte w mniejszym lub większym stopniu. To, jak układa się ich natężenie decyduje o stylu działania. Styl działania może mieć maksymalnie trzy perspektywy – tę najwyższą, nazywaną stylem myślenia i dodatkowo dwie. Czwarta jest w tak zwanym obszarze unikania – korzystamy z niej najmniej. To jest obszar, który zupełnie nie jest naszym flow.

może Ci się spodobać